Verzending binnen 24 uur Veilig betalen Gratis verzending vanaf 150€

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen de BV Drone Enterprise, met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Kasteeldreef 57, KBO 0739.732.688 enerzijds en haar klanten anderzijds, die verklaren van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. De aanvaarding van deze voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden zowel in België als daarbuiten, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij de transactie of overeenkomst betrokken partijen, de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer is gebracht.

 

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Drone Enterprise zijn geheel vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van een klant binden Drone Enterprise evenmin. Onder opdracht wordt verstaan iedere overeenkomst met Drone Enterprise, ongeacht of zij daarbij werkzaamheden uitvoert, dan wel personeel, materiaal, producten of ruimte ter beschikking stelt, of welke andere prestatie dan ook verricht in de ruimste zin mogelijk. Tussen Drone Enterprise en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door de zaakvoerder van Drone Enterprise van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

 

3. Leveringstermijn

De goederen en diensten worden geleverd binnen de termijn zoals bepaald in de orderbevestiging. Eventuele leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend,tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn, zal Drone Enterprise in overleg treden met de klant.

 

4. Inontvangstneming, controle en waarborg

De klant dient te zorgen dat de goederen door Drone Enterprise op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van Drone Enterprise te vergoeden. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval uiterlijk binnen de 5 dagen na de levering per gemotiveerd aangetekend schrijven worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, worden gemeld bij aangetekend schrijven. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was. Er zal in geen geval waarborg worden verleend: (i) ingeval van verkeerd gebruik van het product; (ii) ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de Drone Enterprise; (iii) ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht; (iv) ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product; (v) ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant of zijn aangestelden. De waarborg beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij de medecontractant en zonder dat de medecontractant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

5. Eigendoms- en risico-overdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van Drone Enterprise tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren, zelfs indien het vervoer door of in opdracht van Drone Enterprise gebeurt. Het risico gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Drone Enterprise verlaten. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan Drone Enterprise toekomen.

 

6. Prijzen

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling. De door Drone Enterprise verstrekte schriftelijke of mondelinge mededelingen in verband met verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere formaliteiten, gelden alleen als inlichtingen en zijn op geen enkele manier verhinderd om bijkomend aangerekend te worden.

 

7. Betalingen

De prijs is betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Bij transacties via de webshop geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest van de factuur, binnen de 8 dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, worden alle 2 facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag heeft Drone Enterprise het recht elke verdere levering en/of dienst ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het contract waarop de onbetaalde factuur slaat, als uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar. Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van € 250,00.

 

8. Opschorting en ontbinding

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt Drone Enterprise zich het recht voor om: (i) hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen; (ii) hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

 

9. Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Drone Enterprise van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval Drone Enterprise afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van haar verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: oorlog, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, scheep- of luchtvaart, in gebreke blijven van toeleveringsbedrijven en andere oorzaken die losstaan van de wil van Drone Enterprise en een regelmatige werking verhinderen.

 

10. Geschillen

De overeenkomsten tussen de klant en Drone Enterprise zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brugge.